Naši kancelář tvoří dynamický tým motivovaných profesionálů:

PARTNEŘI

JUDr. Adam Rakovský

Managing partner

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (JUDr., 1999), odborné stáže na European College, Robert Schumann Institute, Hague Academy of International Law, právnické fakulty universit v Granadě, Mariboru a Budapešti

Právnickou kariéru zahájil Adam Rakovský jako asistent místopředsedy Ústavního soudu, v roce 1999 vstoupil do advokacie. V roce 2003 založil vlastní advokátní kancelář, která se v důsledku rozšíření o další společníky změnila do současné podoby. Aktivně působil v legislativě a v akademické sféře (MU v Brně). Jeho specializací jsou transakce, fúze a akvizice, veřejné dražby, exekuce a procesní právo obecně. Je autorem prestižního komentáře k zákonu o veřejných dražbách od nakladatelství C.H.Beck a mnoha desítek článků v odborném tisku. Pravidelně přednáší jak pro advokáty, tak i pro odbornou veřejnost (ČKA, zdravotní pojišťovny, banky).

Mgr. Richard Merkun

Partner

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr., 1999)

Richard Merkun má široké zkušenosti z veřejného sektoru, zejm. z daňové správy. Od roku 2001 působí v advokacii, kde navázal na své zkušenosti v oblasti správy daní a poplatků včetně jejich vymáhání a zaměřuje se na vymáhání, správu pohledávek a realizaci věřitelských práv obecně. Dlouhodobě se zabývá smluvním právem, právními vztahy k nemovitostem a procesním právem, zejména vymáháním pohledávek a výkonem věřitelských práv formou žalob, předběžných opatření, konkursů, exekucí a veřejných dražeb. Další jeho významnou specializací je právo směnečné a šekové. V těchto oblastech také publikuje v odborném tisku.

JUDr. Martin Uzsák, LL.M.

Partner

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr., 2001), Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., 2005), Erasmus University Rotterdam, School of Law (LL.M. in Business and Trade Law, specializace Corporate Law and Takeovers, 2006)

Martin Uzsák zahájil profesní dráhu v pražské kanceláři poradenské společnosti Deloitte, v oddělení Tax & Legal. Od roku 2001 působí v advokacii. Zaměřuje se zejména na obchodní právo s důrazem na obchodní společnosti, fúze a akvizice, cenné papíry a soutěžní právo a v těchto oblastech také publikuje v odborném tisku. Významnou zkušenost má rovněž s řešením insolvence a soudním řízením.


SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTI

JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.

Advokátka

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2010, JUDr. et Ph.D., 2015), Bucerius Law School Hamburg, mezinárodní výměnný program „The Program in International and Comparative Business Law“

Zkušenosti v advokacii začala Jana Líznerová sbírat již od druhého ročníku studií na právnické fakultě, kdy nastoupila jako paralegal do advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Postupně se zde stala advokátní koncipientkou a posléze v roce 2013 spolupracující advokátkou. Ve své praxi se zaměřuje na oblast sporné agendy, rozhodčího řízení a korporátního práva. Významnou zkušenost má ve sporech týkajících se investiční výstavby a během své dosavadní praxe se podílela na řešení několika významných insolvenčních řízení a na transakcích týkajících se dispozic se závodem či jeho částí. Vedle praxe advokátky rovněž vyučuje občanské právo procesní na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a publikuje v odborném tisku.

Mgr. Vít Růžička

Advokát


ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Mgr. Jiří Buchal

Advokátní koncipient

Mgr. Eliška Králová

Advokátní koncipientka